Ni allwch newid eu gorffennol, ond gallwch wneud dewis sy’n newid eu dyfodol.

10 mis. 10 oed. Bachgen. Merch. Brodyr. Chwiorydd. Pan fyddwch chi’n mabwysiadu, nid dewis plentyn yn unig ydych chi – rydych chi’n dewis teulu.

Waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, os cânt eu mabwysiadu ar eu pennau eu hunain neu fel brodyr a chwiorydd – mae angen sylw, sicrwydd a diogelwch ychwanegol ar blant mabwysiedig oherwydd eu profiadau yn y gorffennol.

Darllenwch y straeon gan eraill sydd wedi mabwysiadu i'ch helpu i ddeall mwy am y plant sy'n aros amdanoch. 

 


Tasha

Ysbrydolwyd Tasha, sy’n hanu o galon canolbarth gorllewin Cymru, i ystyried mabwysiadu yn ystod ei harddegau. Wedi'i swyno gan raglenni dogfen yn arddangos cartrefi plant amddifad ledled y byd, teimlai awydd cryf i ddarparu cartref cariadus i blant mewn angen. Ar ôl dod yn athrawes, gwelodd Tasha yn uniongyrchol nifer y plant oedd angen cartrefi cariadus a chefnogol yn y DU - a sylweddolodd y gallai ei breuddwyd o fabwysiadu fod ychydig yn nes at adref.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Faith (38)

Ddeng mlynedd yn ôl, breuddwydiodd Faith a'i gŵr am fabwysiadu plant. Ar ôl wynebu sawl camesgoriad, roedden nhw'n teimlo ei bod hi'n bryd ystyried mabwysiadu. Cyn eu mis mêl yn Norwy, buont yn ymchwilio i opsiynau mabwysiadu. Tra yno, buont hefyd yn archwilio triniaethau ffrwythlondeb. Fodd bynnag, yn dilyn ymgais aflwyddiannus, daeth y ddau yn ôl i Gymru, wedi ymrwymo i'w llwybr mabwysiadu. Erbyn 2022, roeddent wedi mabwysiadu grŵp sylweddol o siblingiaid.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Clare and Gareth

Mabwysiadodd Clare a Gareth drwy Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn 2016. Grŵp o frodyr a chwiorydd. Bachgen a dwy ferch a oedd yn 4, 3 ac 1 oed pan ddaethant i'w cartref newydd yn ne Cymru. Roedd y cwpl eisiau teulu mawr a phan sylweddolon nhw na fydden nhw'n gallu cael eu teulu'n naturiol, fe benderfynon nhw fabwysiadu grŵp o frodyr a chwiorydd o dri - er y byddai Gareth wedi cymryd saith neu wyth yn hawdd - i wireddu'r freuddwyd honno.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Rosie

Roedd Rosie a Paul yn gwybod o ddechrau eu taith fabwysiadu na fyddai oedran yn ffactor iddyn nhw. Gan nodi ystod oedran 0-6 oed i ddechrau, penderfynodd y cwpl nad cael babi oedd y ffactor pwysicaf - y cyfle i greu atgofion a bywyd gwych i blentyn oedd flaenaf. Roedd mabwysiadu plentyn hÅ·n yn golygu eu bod yn gallu parhau i wneud y pethau yr oeddent yn eu caru gyda phlentyn a fyddai mewn oedran y gallent hefyd fwynhau'r profiadau.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Greg, 28 (adopted)

Mabwysiadwyd Greg, sy'n gweithio ym maes TG yn ystod y dydd ac sy'n DJ gyda'r nos, pan oedd bron yn saith oed. Dim ond ychydig o atgofion plentyndod sydd ganddo cyn ei fabwysiadu, yn bennaf o'i amser mewn gofal maeth.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Lowri, 35

O oedran ifanc, sylweddolodd Lowri, mabwysiadwr sengl o VVC, nad oedd yn rhaid i gariad fod yn gysylltiedig â gwaed - a bod y teulu hwnnw'n golygu mwy na DNA. Ar ôl gwarchod plant i deulu lle roedd y plentyn wedi ei fabwysiadu, roedd Lowri, 16 oed, yn gwybod ei bod am fabwysiadu.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Martyn, 35 and Lee, 40

Nid yw siarad am gael plant a mabwysiadu ar ddêt cyntaf yn iawn i bawb. Ond i Martyn, 35, a Lee 40, gwnaeth y syniad o gychwyn teulu iddyn nhw deimlo'n gyflawn. Mabwysiadodd y cwpl fachgen pump oed trwy Wasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin yn 2018. Dair blynedd yn ddiweddarach, mabwysiadodd y cwpwl fachgen pedair oed.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Damian, 31

Ar y dechrau, roedd Damian a'i bartner yn bwriadu mabwysiadu un plentyn. Ond ar ôl sylweddoli faint o grwpiau siblingiaid oedd yn aros i ddod o hyd i gartref newydd, fe wnaethant benderfynu mabwysiadu efeilliaid tair oed.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Rachel, 48

Nid oedd yn bosibl i'r cwpl gael plenty yn naturiol, felly cawsant IVF a chael eu mab cyntaf. Er gwaethaf anawsterau a blinder emosiynol triniaethau IVF aflwyddiannus blaenorol, ni aeth yr awydd i gael teulu mwy i ffwrdd, felly dair blynedd yn ddiweddarach fe wnaethant benderfynu mabwysiadu a rhoi brawd i'w mab.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Meinir, 40

Dewisodd Meinir a'i phartner gadw siblingiaid gyda'i gilydd, gan roi cartref cariadus i fachgen pedair oed a'i chwaer ddwy oed trwy Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 2016.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Karyn

Karyn yn benderfynol o gael plentyn a phenderfynodd fynd ar hyd llwybr mabwysiadwr sengl. Mabwysiadodd ferch 11 mis oed trwy wasanaeth mabwysiadu Bae'r Gorllewin, a ddaeth i'w chartref newydd ychydig cyn y Nadolig yn 2019.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Christopher, 44

I ddechrau, roedd gan wraig Christopher amheuaeth ynghylch mabwysiadu ond ar ôl oriau o ymchwil, penderfynodd ei fod yn gyfle perffaith. Mabwysiadodd y cwpl ferch dair oed trwy Wasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin yn 2015 ac ni allent aros i gychwyn y bennod newydd hon yn eu bywydau.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Amanda & Martin

Pan gyfarfu'r cwpl, ag Ellen am y tro cyntaf roedd hi'n dal mewn cewynnau yn saith oed, erioed wedi cael llyfr wedi'i ddarllen iddi, yn arfer rhewi wrth glywed sŵn uchel ac yn cuddio y tu ôl i'r soffa pryd bynnag y byddai hi yn teimlo ofn - ond er gwaethaf ei hanghenion cymhleth, roedd Amanda a Martin yn gwybod o'r eiliad y gwnaethant ddarllen am stori Ellen mai eu merch nhw oedd hi.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Sarah, 32

Dylanwadodd ei gyrfa fel gweithiwr ieuenctid yn drwm ar benderfyniad y rhiant sengl, Sarah, i fabwysiadu. Mabwysiadodd chwiorydd 4 a 6 oed yn 2019 trwy Gymdeithas Plant Dewi Sant ac mae'n siarad yn agored am eu taith ar ei blog, 2StarfishSolo.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Julia, 40

Yn 2011, ni allai cartref dwy ystafell i fyny grisiau a dwy ystafell i lawr dderbyn mwy nag un plentyn felly ar ôl mabwysiadu eu mab yn 4 oed trwy Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru, fe wnaethant fabwysiadu eu merch bum mlynedd yn ddiweddarach.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Natasha, 43

Mabwysiadodd Tasha, sy'n athrawes, frodyr a chwiorydd o dreftadaeth Gwlad Thai - merch dair oed a bachgen 20 mis oed - oherwydd ei bod yn gwybod bod bechgyn, plant lleiafrifol ethnig a brodyr a chwiorydd fel arfer yn aros yr hiraf i gael eu mabwysiadu.

Darganfyddwch mwy and y story hyn

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again