Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Diweddariad am ein gwasanaethau yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol

Wrth i'r cyfyngiadau Covid-19 lacio, gobeithiwn y bydd pawb yn parhau i gadw'n ddiogel ac yn iach. Rydym yn cydnabod y bydd effaith tymor hwy y pandemig yn parhau i effeithio ar bob un ohonom, yn enwedig plant a'u teuluoedd. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel a'u bod yn cael eu cefnogi i wella o effeithiau negyddol y pandemig.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn parhau i weithio o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan addasu wrth i'r rhain newid. Drwy gydol y pandemig rydym wedi darparu cymaint o wasanaethau â phosibl, er bod rhai wedi cael eu cynnig mewn ffordd wahanol o ganlyniad i staff yn gweithio o bell neu gartref. Wrth i'r cyfyngiadau godi ac wrth i ni i gyd ddysgu i fyw gyda Covid-19, bydd rhai o'r gwasanaethau hynny'n cael eu cynnig wyneb-yn-wyneb unwaith eto, tra bydd rhai yn parhau i gael eu cynnig yn rhithwir, lle mae hyn yn fanteisiol.

Diogelwch a lles pawb yw ein prif flaenoriaeth o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni oherwydd gallai pethau newid o hyd.

Os oes angen cyngor penodol arnoch ynghylch rhianta neu fabwysiadu, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Hefyd mae cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i helpu gydag effaith Covid-19 ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd mawr sy’n ymwneud â'r Coronafeirws, ewch i wefan y GIG hefyd.

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again