Dangoswch Erthyglau Newyddion yn ôl blwyddyn:

Diweddariad am ein gwasanaethau yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol

Wrth i'r cyfyngiadau Covid-19 lacio, gobeithiwn y bydd pawb yn parhau i gadw'n ddiogel ac yn iach. Rydym yn cydnabod y bydd effaith tymor hwy y pandemig yn parhau i effeithio ar bob un ohonom, yn enwedig plant a'u teuluoedd. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod ein plant a'n teuluoedd yn aros yn ddiogel a'u bod yn cael eu cefnogi i wella o effeithiau negyddol y pandemig.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru yn parhau i weithio o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan addasu wrth i'r rhain newid. Drwy gydol y pandemig rydym wedi darparu cymaint o wasanaethau â phosibl, er bod rhai wedi cael eu cynnig mewn ffordd wahanol o ganlyniad i staff yn gweithio o bell neu gartref. Wrth i'r cyfyngiadau godi ac wrth i ni i gyd ddysgu i fyw gyda Covid-19, bydd rhai o'r gwasanaethau hynny'n cael eu cynnig wyneb-yn-wyneb unwaith eto, tra bydd rhai yn parhau i gael eu cynnig yn rhithwir, lle mae hyn yn fanteisiol.

Diogelwch a lles pawb yw ein prif flaenoriaeth o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol. Byddwch yn amyneddgar gyda ni oherwydd gallai pethau newid o hyd.

Os oes angen cyngor penodol arnoch ynghylch rhianta neu fabwysiadu, mae llinell gymorth Adoption UK Cymru ar agor. Gallwch ffonio 02920 230319 neu e-bostio wales@adoptionuk.org.uk. Hefyd mae cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i helpu gydag effaith Covid-19 ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd mawr sy’n ymwneud â'r Coronafeirws, ewch i wefan y GIG hefyd.

Gweld yr erthygl hon

Adroddiad Blynddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar gyfer 2021/22

Rwy’n falch o allu rhoi copi i chi o Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (GMC) ar gyfer 2021/22.

Mae 2021/22 wedi bod yn flwyddyn brysur a llwyddiannus arall i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru. O fewn cyd-destun 'Covid' parhaus ac anwadal, mae gwasanaethau  wedi parhau i recriwtio mabwysiadwyr, gosod plant a darparu cefnogaeth er mwyn sicrhau bod y teuluoedd hyn sydd newydd eu creu yn cael y dechrau gorau ac yn gallu cael cymorth ar adegau pan fo’i angen.  

Dengys canfyddiadau Baromedr Mabwysiadu blynyddol y DU fod Cymru'n perfformio'n dda o'i chymharu â thair gwlad arall y DU.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad.

Suzanne Griffiths

Cyfarwyddwraig

Gweld yr erthygl hon

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd 2022

Mae Gwaith Taith Bywyd yn rhan hanfodol o'r gwaith sydd angen ei wneud gyda phob plentyn yn derbyn gofal, ond yn enwedig y rhai sy'n cael eu mabwysiadu.  Cyhoeddodd GMC ei Fframwaith Gwaith Taith Bywyd yn 2018 ac yn gysylltiedig â hyn, daeth â chyfoeth o adnoddau at ei gilydd ar ffurf pecyn cymorth Gwaith Taith Bywyd, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar ein gwefan. Dyma oedd y fframwaith cyntaf o'i fath yn y DU.   Y nod oedd sicrhau bod Gwaith Taith Bywyd o ansawdd uchel yn cael ei wneud ar adegau allweddol o'r adeg pan fydd plentyn yn dod yn 'derbyn gofal' am y tro cyntaf, hyd at yr amser y maent yn ymuno â'u teulu mabwysiadol a thu hwnt.  Mae cynnydd mawr wedi'i wneud ers hynny, wrth sicrhau bod deunyddiau Taith Bywyd ar gael i blant a'u rhieni mabwysiadol mewn modd amserol.  Yn dilyn Fframwaith Gwaith Taith Bywyd cyhoeddwyd y cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd GMC cyntaf ym mis Ionawr y llynedd ac mae'r ail un bellach ar gael. Bydd materion pellach yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol, gyda phob cylchlythyr yn cael ffocws penodol.  Mae'r mater hwn yn canolbwyntio ar y Llythyr Bywyd Diweddarach, ond mae ganddo lawer iawn arall hefyd, a fydd o ddiddordeb i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mabwysiadu.  

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd 2022

Gweld yr erthygl hon

Ymrwymiad Cymorth Mabwysiadu Cymru

Mae Ymrwymiad Cymorth Mabwysiadu'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn amlinellu'r cymorth y gall pob teulu sy'n mabwysiadu yng Nghymru ddisgwyl manteisio arno ar bob cam o'u taith fabwysiadu. Mae'n rhan o ymgyrch barhaus i ddatblygu a gwella safon, cysondeb ac ystod y gwasanaethau cymorth mabwysiadu a gynigir ledled Cymru. Yr Ymrwymiad yw'r ddogfen gyntaf o'i bath yn y DU, a'i huchelgais yw sicrhau bod teuluoedd sy'n mabwysiadu yng Nghymru yn teimlo'n hyderus bod gwybodaeth a chymorth ar gael pan fo angen, gan weithwyr proffesiynol sy’n meddu ar wybodaeth arbenigol am fabwysiadu ac anghenion gofal plant.
Ymrwymiad Cymorth Mabwysiadu'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

Gweld yr erthygl hon

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again