Hannah yw Rheolwr Cofrestr Mabwysiadu yn y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ac mae wedi bod yn weithiwr cymdeithasol ers ugain mlynedd.

 

Gan weithio gyda phlant a theuluoedd drwy gydol ei gyrfa, mae Hannah wedi gweithio fel gweithiwr cymdeithasol gofal plant, Swyddog Adolygu Annibynnol, lle bu’n goruchwylio cynlluniau gofal plant, ac yn fwyaf diweddar fel Rheolwr y Gofrestr Fabwysiadu.

 

Yn ei gwaith gyda’r Gofrestr Fabwysiadu, mae Hannah yn gweithio gyda mabwysiadwyr sydd newydd eu cymeradwyo, a phlant sy’n aros am deulu, wrth iddynt ddod ar y gofrestr fabwysiadu.

 

Ochr yn ochr â thîm profiadol y Gofrestr Fabwysiadu, mae Hannah yn helpu i nodi paru posibl rhwng plant a darpar fabwysiadwyr trwy gyfathrebu agos a rheolaidd ag asiantaethau.

 

Ei phrif rôl yw sicrhau bod y gofrestr yn gweithio’n dda o ran paru plant â mabwysiadwyr sydd â’r sgiliau, y rhinweddau, a’r ffordd o fyw i sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu’n briodol.

 

Gan ystyried ffactorau fel hunaniaeth, iechyd, a chyswllt, ei nod yw sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael y cyfle gorau i gael eu paru’n llwyddiannus.

 

Meddai Hannah...

“Y prif sgiliau a rhinweddau y mae gweithwyr cymdeithasol yn chwilio amdanynt mewn darpar fabwysiadwyr yw amynedd, tosturi, a hyblygrwydd. Ochr yn ochr â hyn, y gallu i gymryd bob dydd fel y daw ac addasu i heriau newydd.

“Bydd angen i fabwysiadwyr fod ag empathi, gwydnwch ac yn bennaf oll, synnwyr digrifwch.

“Yn anad dim, bydd angen iddynt allu cynnig cartref diogel, sefydlog a chariadus i blentyn lle gallant ddiwallu anghenion y plentyn.”

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again