Lowri, 35

Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Ar ôl gwarchod plant i deulu lle roedd y plentyn wedi ei fabwysiadu, roedd Lowri, 16 oed, yn gwybod ei bod am fabwysiadu.

O oedran ifanc, sylweddolodd Lowri, mabwysiadwr sengl o VVC, nad oedd yn rhaid i gariad fod yn gysylltiedig â gwaed - a bod y teulu hwnnw’n golygu mwy na DNA.

Nawr, mae Lowri, 35, yn fam ac yn credu mai mabwysiadu ei merch oedd y penderfyniad gorau a wnaeth erioed.

Dyma stori Lowri…

"Roeddwn i bob amser yn gwybod fy mod i eisiau mabwysiadu, ond i mi, y cwestiwn oedd ‘Pryd?’ Ar ôl dysgu yn Llundain am yn agos at ddeng mlynedd, penderfynais fynd i deithio yn fy 20au hwyr. Pan ddychwelais, roeddwn yn bwriadu dechrau'r broses fabwysiadu. Ar y pryd, nid oeddwn mewn perthynas, ond nid oeddwn am i hyn fy atal rhag cychwyn teulu felly parheais i ddilyn y siwrnai hon fel mabwysiadwr sengl.

"Roedd fy ngalwad cyntaf gydag asiantaeth fabwysiadu VVC yn 2017 ond roeddwn yn rhentu ar y pryd ac ar gontract blwyddyn yn y gwaith. Er mwyn sicrhau bod gen i fwy o sicrwydd i blentyn, fe wnes i newid swyddi ac ymuno â'r gwasanaeth sifil. Cefais fy rhoi ar gyfnod prawf blwyddyn, sy’n safonol ar gyfer y gwasanaeth sifil, cyn cael contract parhaol - ac am ddwy flynedd meddyliais am fabwysiadu plentyn, gan gyfrif i lawr y dyddiau nes y gallwn ddechrau’r broses eto. I mi, dewis personol oedd cael contract a chartref parhaol, yn hytrach na rhywbeth y mae angen i chi ei gael cyn mabwysiadu.

"Ym mis Awst 2019, pasiais fy mhrawf a gwneud yr alwad eto i gychwyn ar fy nhaith fabwysiadu. Ar sesiwn hyfforddi tridiau, fi oedd yr unig fabwysiadwr sengl. Hefyd, roedd dod o hyd i adnoddau ar gyfer mabwysiadwyr sengl yn dipyn o her. Fodd bynnag, mae fy mhrofiad o fabwysiadu fel unigolyn sengl wedi bod yn gadarnhaol iawn - ac mae’r gefnogaeth a gefais gan weithwyr cymdeithasol ac ymwelwyr iechyd wedi bod yn anhygoel.

"Pan ddaeth fy merch, sydd bellach yn 3 oed, adref ym mis Mehefin 2020, newidiodd fy mywyd am byth. O'r diwedd, roedd gan y ddau ohonom yr hyn yr ydym wedi bod yn aros amdano. I mi, un o'r eiliadau mwyaf arbennig oedd pan wnaethon ni gyfarfod wyneb yn wyneb gyntaf. Roedd hi yn fy mreichiau cyn i mi hyd yn oed gael cyfle i roi fy mag i lawr. Ar unwaith, cawsom y bond mwyaf anhygoel a chawsom ein cyfateb yn berffaith.

"Roedd yr ychydig ddyddiau ac wythnosau cyntaf yn llethol - ac yn teimlo fel corwynt. Ond roeddwn i, ac rwy'n dal i fod, yn ffodus i gael rhwydwaith cymorth anhygoel o'm cwmpas, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, ymwelwyr iechyd a hefyd gefnogaeth gan fy nheulu a ffrindiau yr oeddwn i'n gallu eu cael fel swigen cymorth yn ystod COVID-19.

"Nid yw fy siwrnai wedi bod yn hawdd erioed ac rwyf wedi dysgu cymaint. Erbyn hyn mae gen i rwydwaith gwych o fabwysiadwyr unigol eraill, rydw i'n cwrdd â nhw i gymdeithasu a chael cyngor ganddyn nhw. Mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy i ddatblygiad fy merch fel teulu. Rwy’n rhan o grŵp cymorth mamau sengl sy’n mabwysiadu ac mae gen i gymuned fawr o fabwysiadwyr sengl ar Instagram hefyd.

"Fy nghyngor i unrhyw un sy'n ystyried mabwysiadu ar eich pen eich hun yw gwneud eich ymchwil fel eich bod yn barod. Byddwn hefyd yn wirioneddol onest â chi'ch hun ynglŷn â'r hyn y gallwch ymdopi ag ef, peidiwch â theimlo'n euog os na allwch gael mwy nag un plentyn os nad yw'n iawn i chi a'ch sefyllfa. Sicrhewch fod gennych rwydwaith cymorth cryf o'ch cwmpas o deulu a ffrindiau. Yn olaf, ewch amdani! Dyma'r penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed ac nid wyf erioed wedi edrych yn ôl."

Rhannwch yr eiliadau a wnaeth eich gwneud yn deulu @nas_cymru #DewisTeulu

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again