Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd 2024 - Rhifyn 4

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd NAS 2024

Thema’r cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd hwn yw ‘Mae’n cymryd pentref…’. Mae’r rhan gyntaf yn cynnwys diweddariadau o bob un o’r rhanbarthau ac mae’r ail ran yn canolbwyntio ar y cyfraniad y gall ystod eang o bobl ei wneud i Gwaith Taith Bywyd. Mae Cymru’n parhau i berfformio’n dda, mewn perthynas â Gwaith Taith Bywyd, o gymharu â gweddill y DU fel y cydnabyddir yn adroddiad blynyddol Baromedr Mabwysiadu. Fodd bynnag, nid oes lle i fod yn hunanfodlon, ac mae angen i ni barhau i weithio i sicrhau bod gan bob plentyn unigol Gwaith Taith Bywyd a deunyddiau sydd wedi’u teilwra i’w hanghenion unigol ac sydd o’r ansawdd gorau posibl. Yn ogystal â’r Fframwaith Gwaith Taith Bywyd, y Pecyn Cymorth a’r Canllaw Ymarfer, a lansiwyd yn 2018, rydym yn ffodus i gael rhwydwaith o gydlynwyr Taith Bywyd arbenigol ym mhob rhanbarth a all roi cyngor a chymorth i eraill ynghylch paratoi deunyddiau Gwaith Taith Bywyd a gwaith uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc. Dyma eu diweddariadau am y gwaith sy’n mynd ymlaen ym mhob un o’u rhanbarthau.

Chris Holmquist
Rheolwr Datblygu Cymorth Mabwysiadu Tîm Canolog NAS

Cyngor a gwybodaeth i bobl sydd wedi’u heffeithio gan arferion mabwysiadu hanesyddol

Yn ystod y Sgwrs Mabwysiadu Fawr eleni, a ddaeth â’r gymuned fabwysiadu ynghyd i drafod y blaenoriaethau ar gyfer mabwysiadu yng Nghymru, ymddiheurodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, yn bersonol i’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan arferion mabwysiadu hanesyddol.

Dywedodd Mrs Morgan:

“Er bod arferion mabwysiadu gorfodol yn bodoli ers cyn datganoli yng Nghymru, maen nhw wedi cael effaith barhaol ar bawb a’u profodd – ar y rhieni a’r plant. Hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad dwysaf â phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan fabwysiadu gorfodol hanesyddol.

“I’r holl ddioddefwyr, hoffwn fynegi fy edifeirwch a fy nghydymdeimlad dwysaf - eich bod wedi gorfod dioddef arferion hanesyddol mor ofnadwy - a hynny oherwydd methiannau cymdeithas. Am hyn, mae’n wirioneddol ddrwg gen i."

 

Gellir darllen ei datganiad llawn yma a dyma ddolen i recordiad sain o'r datganiad.

 

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn cydymdeimlo’n ddwys â phawb yr effeithir arnynt. Dylid parhau i gydnabod anghyfiawnder yr arferion hanesyddol hyn.

 

Mae mabwysiadu wedi newid yn sylweddol ers hynny a bellach yn cael ei ystyried ar gyfer plant dim ond pan fydd opsiynau eraill wedi'u harchwilio'n llawn.

Nod gwasanaethau yw helpu teuluoedd biolegol i aros gyda'i gilydd lle bynnag y bo hynny'n bosibl, a lle nad yw hynny'n bosibl, mae mabwysiadu'n rhoi diogelwch a chyfle i blant ffynnu.

Os ydych chi’n oedolyn mabwysiedig, yn rhiant biolegol neu’n berthynas biolegol arall yr effeithiwyd arno gan fabwysiadau hanesyddol yn y 1950au, 60au a dechrau’r 1970au, mae amrywiaeth o wasanaethau presennol a all eich cefnogi.

 

Gallwch ofyn am gyngor a chymorth gan eich asiantaeth fabwysiadu leol, i’ch helpu i archwilio pa gymorth a allai fod ar gael i chi’n lleol i ddelio ag effaith mabwysiadu hanesyddol eich plentyn.

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr holl asiantaethau mabwysiadu yng Nghymru ar ein gwefan:

 

https://www.adoptcymru.com/contact

 

Gall Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol hefyd gynnig gwasanaethau i'r rhai yr effeithiwyd arnynt gan fabwysiadu hanesyddol a ddigwyddodd drwyddyn nhw:

Yn ogystal â'r asiantaethau mabwysiadu statudol, mae sefydliadau eraill a all helpu'r rhai y mae mabwysiadu'n effeithio arnynt. Mae rhai o'r gwasanaethau hyn ar gael am ychydig neu ddim cost o gwbl, tra bod eraill yn costio mwy.

Bwriedir i’r wefan Chwilio ac Aduniad Mabwysiadu fod yn fan galw cyntaf i unrhyw un sy’n ystyried dod o hyd i berthnasau biolegol a mabwysiedig neu gysylltu â pherthnasau biolegol a mabwysiedig neu olrhain mabwysiadu a ddigwyddodd yn y DU.

www.adoptionsearchreunion.org.uk

Ffynhonnell arall o wybodaeth a chyngor i oedolion mabwysiedig unrhyw le yn y DU yw Family Connect

www.familyconnect.org.uk

I gael manylion am wasanaethau eraill, gan gynnwys y rhai sy'n cynnig gwasanaeth sy'n seiliedig ar ffi, cysylltwch â'ch asiantaeth fabwysiadu leol, a fydd yn gallu rhoi cyngor i chi am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. Gall rhai o'r gwasanaethau sy'n gweithredu ar draws y DU helpu gyda mynediad at gofnodion ac efallai y bydd eraill hefyd yn gallu cynorthwyo lle mae'r ddau barti eisiau ailgysylltu trwy gynnig yr hyn a elwir yn wasanaeth cyfryngol. Mae rhai o'r sefydliadau yn elusennau ac eraill yn fusnesau preifat ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng nghostau eu gwasanaethau.

Mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n darparu’r gwasanaethau hyn fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu Ofsted yn Lloegr.

Mynediad at gofnodion a gwasanaethau cyfryngol

Gall pob un o’r 5 Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol yng Nghymru, sydd wedi’u lleoli mewn awdurdodau lleol, helpu gyda mynediad at gofnodion. Mae hon yn ddyletswydd statudol. Efallai y byddant hefyd yn gallu cynnig gwasanaeth cyfryngol. Yn wahanol i fynediad at gofnodion geni ar gyfer pobl a fabwysiadwyd, mae hwn yn wasanaeth dewisol. Ni chodir tâl am y naill na’r llall o’r gwasanaethau hyn, ond mae capasiti’n gyfyngedig, ac efallai y bydd yn rhaid i chi aros am ychydig cyn y gallwch weld rhywun.

Mae sefydliadau sy’n cynnig gwasanaethau gan gynnwys mynediad at gofnodion geni a/neu wasanaethau cyfryngol heblaw’r gwasanaethau mabwysiadu rhanbarthol yng Nghymru wedi’u rhestru isod. Bydd yr holl sefydliadau hyn hefyd yn darparu rhywfaint o gymorth emosiynol. Mewn rhai achosion bydd hyn yn cael ei ddarparu gan weithiwr cymdeithasol mabwysiadu mewn achosion eraill gan gwnselydd neu therapydd hyfforddedig.

Gwasanaeth Cyfryngol Canfod Mabwysiadu – dyma'r unig asiantaeth o'i math sydd wedi'i lleoli yng Nghymru ac sy'n gallu cynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n cynnig mynediad at gofnodion geni, olrhain a gwasanaethau cyfryngol.

www.adoptionfinder.co.uk

CMB Counselling – mae’r sefydliad hwn yn cynnig gwasanaethau cymorth mabwysiadu i bobl sydd wedi’u mabwysiadu, perthnasau biolegol pobl a fabwysiadwyd a disgynyddion y rhai a fabwysiadwyd cyn 30 Rhagfyr 2005.

www.cmb-counselling.com

Father Hudson’s Care – mae'r asiantaeth elusennol hon yn cynnig cymorth i bawb y mae mabwysiadu'n effeithio arnynt, gan gynnwys gwasanaethau olrhain a chyfryngol.

www.fatherhudsons.org.uk/adults/support-after-adoption/8.htm

Joanna North Associates Ltd.  – mae hwn yn gwmni sy'n cynnig ystod o wasanaethau i oedolion mabwysiedig a pherthnasau biolegol, gan gynnwys mynediad at gofnodion geni, cwnsela, olrhain a gwasanaethau cyfryngol.

www.joannanorth.co.uk

PAC-UK – mae hwn yn sefydliad sy'n gweithredu ar draws y DU. Mae ganddi wasanaeth arbenigol sy'n darparu cymorth i oedolion sydd wedi'u mabwysiadu'n blant, ac oedolion sydd fel arall wedi'u lleoli'n barhaol fel plant. Mae hyn yn cynnwys mynediad at gofnodion mabwysiadu, olrhain, gwasanaethau cyfryngol a chwnsela.

www.pac-uk.org/our-services/adopted-adults/

Mae yna nifer o sefydliadau eraill sy'n cynnig cymorth emosiynol neu seicolegol i'r rhai y mae mabwysiadu'n effeithio arnynt, ond nad ydynt mewn sefyllfa i gynorthwyo gyda mynediad at gofnodion geni, olrhain na darparu gwasanaethau cyfryngol. Ceir manylion am y rhain ar wefan y Consortiwm o Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu (CASA)

www.casa-uk.org/directory

Y gofrestr cyswllt mabwysiadu

Cedwir manylion pob mabwysiad yng Nghymru a Lloegr gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (GRO). Mae’r GRO yn gweithredu’r Gofrestr Cyswllt Mabwysiadu genedlaethol, sy’n caniatáu i bobl fabwysiedig a rhieni biolegol pobl fabwysiedig gofrestru eu manylion a nodi a ydynt yn dymuno i eraill gysylltu â nhw ai peidio. Mae cost i'w hychwanegu at y gofrestr. Mae hyn yn £15 ar gyfer oedolion mabwysiedig neu £30 ar gyfer aelodau o'r teulu biolegol. Sylwer mai dim ond rhwng y bobl hynny sydd wedi dewis rhoi eu manylion ar y gofrestr honno ac sydd wedi cofrestru eu parodrwydd i gael cyswllt y gall y gofrestr gyswllt wneud cysylltiadau. Nid oes gwasanaeth olrhain na chyfryngol yn gysylltiedig ag ef.

www.gov.uk/adoption-records/the-adoption-contact-register

Y fframwaith cyfreithiol a'r broses ar gyfer mynediad at gofnodion geni

Oedolion mabwysiedig – o dan gyfraith y DU, mae gan bob oedolyn mabwysiedig hawl gyfreithiol i gael mynediad at wybodaeth o’u cofnodion geni, er mwyn cael copi o’u tystysgrif geni wreiddiol unrhyw bryd ar ôl eu pen-blwydd yn 18 oed. Mae'r gyfraith yn mynnu bod y cofnodion hyn yn cael eu storio'n ddiogel am o leiaf 100 mlynedd. Mae'r fframwaith cyfreithiol ychydig yn wahanol, yn dibynnu a gawsoch eich mabwysiadu cyn 12 Tachwedd 1975 neu ar ôl y dyddiad hwnnw. Os ydych eisoes yn gwybod eich manylion geni sylfaenol, gallwch gysylltu â'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (GRO) i gael copi o'ch tystysgrif geni wreiddiol (www.gov.uk/adoption-records). Os nad ydych chi'n gwybod y manylion sylfaenol hynny, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais i'w cael. Mae manylion ar wefan GRO. Fel arall, gallwch anfon e-bost at Adopts@gro.gov.uk neu ffonio 0300 123 1837.

Bydd y rhan fwyaf o'r wybodaeth fanwl am amgylchiadau mabwysiadu wedi'i chofnodi yn ffeiliau achos yr asiantaeth a leolir plentyn gyda'i rieni mabwysiadol. Mae'r cofnodion hyn yn cael eu cadw gan asiantaeth fabwysiadu sy'n bodoli eisoes neu mae modd cael gafael arnynt. Bydd y GRO yn gofyn i'r oedolyn mabwysiedig enwebu asiantaeth fabwysiadu i'w helpu i gael mynediad at ei gofnodion. Yr asiantaeth fabwysiadu yn eu hardal fydd hon fel arfer, hyd yn oed os cedwir eich cofnodion yn rhywle arall. Os gwnaed y gorchymyn mabwysiadu cyn 12 Tachwedd 1975, mae gofyniad cyfreithiol i weithiwr cymdeithasol mabwysiadu gwrdd â'r sawl sy'n cael ei fabwysiadu cyn y gall weld ei gofnodion. Os cawsant eu mabwysiadu ar ôl y dyddiad hwnnw, nid oes rhaid iddynt siarad â gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu, ond mae’n debygol o fod yn ddefnyddiol iawn gwneud hynny. Gall y gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu eu cynghori a’u cefnogi i ddeall y wybodaeth a’i rhoi yn ei chyd-destun hanesyddol. Gallant hefyd drafod pa opsiynau sydd ar gael os yw'r sawl sy'n cael ei fabwysiadu yn dymuno ymholi ymhellach neu geisio aduniad ac felly angen olrhain a gwasanaeth cyfryngol.

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd

Mae Gwaith Taith Bywyd yn rhan hanfodol o'r gwaith sydd angen ei wneud gyda phob plentyn yn derbyn gofal, ond yn enwedig y rhai sy'n cael eu mabwysiadu.  Cyhoeddodd GMC ei Fframwaith Gwaith Taith Bywyd yn 2018 ac yn gysylltiedig â hyn, daeth â chyfoeth o adnoddau at ei gilydd ar ffurf pecyn cymorth Gwaith Taith Bywyd, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar ein gwefan. Dyma oedd y fframwaith cyntaf o'i fath yn y DU.   Y nod oedd sicrhau bod Gwaith Taith Bywyd o ansawdd uchel yn cael ei wneud ar adegau allweddol o'r adeg pan fydd plentyn yn dod yn 'derbyn gofal' am y tro cyntaf, hyd at yr amser y maent yn ymuno â'u teulu mabwysiadol a thu hwnt.  Mae cynnydd mawr wedi'i wneud ers hynny, wrth sicrhau bod deunyddiau Taith Bywyd ar gael i blant a'u rhieni mabwysiadol mewn modd amserol.  Yn dilyn Fframwaith Gwaith Taith Bywyd cyhoeddwyd y cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd GMC cyntaf ym mis Ionawr y llynedd ac mae'r ail un bellach ar gael. Bydd materion pellach yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol, gyda phob cylchlythyr yn cael ffocws penodol.  Mae'r mater hwn yn canolbwyntio ar y Llythyr Bywyd Diweddarach, ond mae ganddo lawer iawn arall hefyd, a fydd o ddiddordeb i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mabwysiadu.  

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd 2022

 

Ymrwymiad Cymorth Mabwysiadu Cymru

Mae Ymrwymiad Cymorth Mabwysiadu'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn amlinellu'r cymorth y gall pob teulu sy'n mabwysiadu yng Nghymru ddisgwyl manteisio arno ar bob cam o'u taith fabwysiadu. Mae'n rhan o ymgyrch barhaus i ddatblygu a gwella safon, cysondeb ac ystod y gwasanaethau cymorth mabwysiadu a gynigir ledled Cymru. Yr Ymrwymiad yw'r ddogfen gyntaf o'i bath yn y DU, a'i huchelgais yw sicrhau bod teuluoedd sy'n mabwysiadu yng Nghymru yn teimlo'n hyderus bod gwybodaeth a chymorth ar gael pan fo angen, gan weithwyr proffesiynol sy’n meddu ar wybodaeth arbenigol am fabwysiadu ac anghenion gofal plant.
Ymrwymiad Cymorth Mabwysiadu'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol
 

Diweddariad ar gefnogaeth i deuluoedd sy'n mabwysiadu yn y pandemig Covid-19 cyfredol

Diweddariad ar gefnogaeth i deuluoedd sy'n mabwysiadu yn y pandemig Covid-19 cyfredol

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael yma

Ar gyfer Plant Mabwysiedig a Rhieni sy\'n Mabwysiadu: Taflenni Gwybodaeth Iechyd

Mewn ymgynghoriad â theuluoedd sy’n mabwysiadu ledled Cymru, mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wedi nodi ardaloedd lle gall gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn gwasanaethau gofal cynradd ac uwchradd gyfrannu’n gadarnhaol at les plant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu a’u teuluoedd drwy ddeall mwy am rai o’r heriau y mae pobl ifanc sy’n cael eu mabwysiadu yn aml yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny. 

Mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn rydym wedi creu taflenni a phosteri a all fod yn ddefnyddiol i chi i’w lawrlwytho a’u rhannu pan fydd apwyntiad iechyd gan eich plant a phan fyddwch yn awyddus i’r gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n delio â nhw wybod sut i ymateb yn yr ystafell ymgynghori ac yn yr ardal aros. 

Cyswllt a hawliau plant a phobl ifanc a fabwysiadwyd neu sydd mewn gofal

Gall cyswllt rhwng brodyr a chwiorydd ar ôl achosion gofal fod yn ddarniog yn enwedig pan fo trefniadau gwahanol i blant gwahanol o grŵp teulu, â chytundeb llys. Yn ymarferol, mae llawer yn dibynnu ar barodrwydd yr oedolion perthnasol i hwyluso cyswllt. Mae dyfodiad y cyfryngau cymdeithasol wedi newid y profiad o ‘gyswllt’ i nifer o bobl ifanc.  Os teimlwch fod angen rhagor o wybodaeth arnoch chi neu’ch plant am eu hawliau cyfreithiol i gysylltu, gallwch lawrlwytho ffeithlen i blant a phobl ifanc i egluro’r sefyllfa gyfreithiol o ran cyswllt rhwng brodyr a chwiorydd mewn lleoliadau gwahanol sy’n destun gorchmynion cyfreithiol gwahanol.

Oedolyn sydd wedi'i fabwysiadu

Os ydych chi’n oedolyn sydd wedi’i fabwysiadu, mae’n bosib bod gennych gwestiynau am hanes eich genedigaeth neu’ch teulu biolegol.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth?

I rieni sy'n mabwysiadu

Mae hawl i lawer o bobl sy’n mabwysiadu gael seibiant a thâl mabwysiadu pan gaiff eu plentyn eu lleoli gyda nhw www.gov.uk/adoption-pay-leave .  Mae’r gyfraith yn newid i wneud yr hawl hwn yn fwy tebyg i dâl seibiant mamolaeth a thadolaeth, a bydd yn cynnwys yr hawl i beidio â gweithio wrth i chi gwrdd â'ch plentyn, cyn iddo symud i mewn gyda chi.

Gallai pobl sy’n mabwysiadu gael blaenoriaeth o ran tai cyngor www.gov.uk/council-housing. Os ydych yn byw mewn tŷ cyngor ac yn hawlio Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol wrth aros am eich plentyn i symud i mewn gallwch hefyd gyflwyno cais am gyllid (Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn) fel na fyddwch yn cael eich cosbi'n ariannol tra bod gennych ystafell sbâr wag.

Mae hefyd hawl gennych i gael crynodeb o iechyd eich plentyn gan gynghorydd meddygol ei awdurdod lleol cyn iddo gael ei leoli gyda chi, a llyfr stori bywyd i helpu eich plentyn i ddeall ei bywyd cynnar.

Mae nifer o gyrsiau sgiliau rhianta sy’n galluogi rhieni sy’n mabwysiadu i ddysgu strategaethau newydd am helpu plant sy’n cael trafferthion wrth reoli bywyd teuluol.  Bwriad cyrsiau o’r fath yw rhoi strategaethau i wella'r berthynas rhwng y rhiant a’r plentyn ac i wneud y plentyn yn fwy cydweithredol gyda’r rhieni.  Er y gallai rhai o’r strategaethau fod yn gyfarwydd, wrth drafod syniadau mewn grŵp a manteisio ar y fideos a deunydd arall, yn aml mae rhieni yn canfod persbectif newydd a defnyddiol.  Mae pobl sy’n mabwysiadu hefyd wedi gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i weithio ochr yn ochr â phobl eraill sy’n mabwysiadu sy’n deall sefyllfaoedd ei gilydd ac sy’n gallu bod yn gefnogol iawn. Cynhelir rhai o'r cyrsiau yn wythnosol dros ychydig wythnosau a chynhelir rhai dros ychydig ddiwrnodau.

Mae Cyrsiau Sgiliau Rhianta i Bobl sy’n Mabwysiadu yn cynnwys:

Rhaglen rianta newydd Adoption UK yw Parenting our Children sy’n cymryd lle ‘It’s a Piece of Cake’. Mae wedi cael ei datblygu gan Adoption UK a Family Futures a ddarperir ledled y genedl.  Dolen i Adoption UK/Cymru

Mae SafeBase yn rhaglen rianta therapiwtig a redir gan After Adoption.  Cynigir i bobl sy’n mabwysiadu yng Ngwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.

Gallai fod cyrsiau rhianta eraill ar gael y gall eich gwasanaeth mabwysiadu cydweithredol rhanbarthol eich cynghori amdanynt.

I blant wedi'u mabwysiadu

Ar gyfer plant a fabwysiadwyd sydd mewn addysg

Gofynnir i ysgolion roi i’r holl blant sydd wedi’u mabwysiadu o gofal mynediad â blaenoriaeth, sy’n golygu y dylai eich plentyn allu mynychu unrhyw ysgol sy’n bodloni ei anghenion orau. Mae canllawiau ar derbyn i ysgolion yn: https://www.adoptionuk.org/getting-it-right-for-every-child?locale=cy

Hefyd bydd cyllid yn y consortia addysg lleol i helpu ysgol eich plentyn i ddeall unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan eich plentyn a’u bodloni. Mae’r cyllid yn dod o Grant Amddifadedd Disgyblion ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn: http://learning.gov.wales/news/sitenews/pupil-deprivation-grant-proposals-affecting-looked-after-children/?skip=1&lang=cy

Os ydych o’r farn bod angen mwy o gymorth ar eich plentyn o ganlyniad i’w fabwysiadu, mae hawl gennych i gael asesiad o ran eich anghenion cymorth mabwysiadu. Os ydych yn credu y gallai fod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig gallwch ofyn i’ch awdurdod lleol asesu’r anghenion hyn hefyd.

Grwpiau cymorth ar gyfer plant a fabwysiadwyd

Mae grwpiau cymorth i blant a phobl ifanc a redir gan Adoption UK o’r enw ‘Connected’ ar gael. Maen nhw’n cynnig cyfleoedd i gwrdd â phlant eraill sydd wedi eu mabwysiadu, i fwynhau gweithgareddau hwyliog yn ogystal â siarad am brofiadau cyffredin. Cysylltwch ag am grwpiau yn eich ardal. Neu gallwch gysylltu â'ch gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol lle rydych yn byw.

Cliciwch yma i weld y wefan Connected.

 

I bwy ddylwn i ofyn am gymorth?

Dewiswch rhanbarth

Canlyniadau ar gyfer eich asiantaeth agosaf

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

01978 295311 or 0800 085 0774
adoption@wrexham.gov.uk

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

01267 246970 or Powys 01874 614035
adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk

Gwasanaeth Mabwysiadu Baer Gorllewin

0300 365 2222
enquiries@westernbayadoption.org

Mabwysiadu Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

0800 023 4064
contact@adopt4vvc.org

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

01495 369490
adoption@blaenau-gwent.gov.uk

Gwasanaeth Mabwysiadu Dewi Sant

029 20667007
info@stdavidscs.org

Barnardo's Cymru

029 20484316
BCAFS@barnardos.org.uk

Cyngor ar y cymorth sydd ar gael

Rydym yn gwybod y gall cael y cymorth iawn pan fo’i angen wneud gwahaniaeth mawr i deulu sy’n cael trafferthion gyda materion yn ymwneud â mabwysiadu.  Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y cymorth y gallwch ddisgwyl ei gael yng Nghymru ar ôl cymeradwyo mabwysiadu. Mae dewisiadau gennych o ran lle i fynd i gael cymorth.

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu.  Mae’r Fframwaith hwn yn nodi ein huchelgais i wella sut mae teuluoeddMae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu Fframwaith ar gyfer Cymorth Mabwysiadu.  Mae’r Fframwaith hwn yn nodi ein huchelgais i wella sut mae teuluoedd mabwysiadol yng Nghymru yn cael eu cefnogi a’i gwneud yn haws i’r help cywir fod ar gael pan fo’i angen.  Mae fersiwn gyfredol o’r Fframwaith ar gael yma. mabwysiadol yng Nghymru yn cael eu cefnogi a’i gwneud yn haws i’r help cywir fod ar gael pan fo’i angen.  Mae fersiwn gyfredol o’r Fframwaith ar gael yma.

Yng Nghymru mae’r awdurdod lleol a’r Gwasanaethu Mabwysiadu yn gweithio ynghyd yn gydweithredol ac yn rhanbarthol.  Eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth mabwysiadu fydd rhai gwasanaethau mabwysiadu cydweithredol rhanbarthol a byddant yn asesu eich anghenion cymorth mabwysiadu. Mewn rhanbarthau eraill, timau ‘derbyn ac asesu’ eich awdurdod lleol fydd yn asesu eich anghenion.

Os ydych wedi mabwysiadu trwy Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol fel St David’s neu Barnardo’s, gallech fynd at yr asiantaeth honno hefyd i drafod y gwasanaethau cymorth ar ôl mabwysiadu y gallai eu cynnig.  

Neu, efallai y byddwch am siarad am eich materion trwy linell gymorth Adoption UK, Cymru. Croeso i chi ffonio i gael sgwrs anffurfiol neu i ofyn am wybodaeth a chyngor. Mae llinell gymorth Adoption UK yn canolbwyntio ar anghenion teuluoedd mabwysiadol ac mae’r ffôn fel arfer yn cael ei ateb gan riant mabwysiadol wedi’i hyfforddi. Ffoniwch 0300 666 0006 (option 5) o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am tan 2.30pm. Mae pob un newydd sy’n mabwysiadu yng Nghymru yn cael cynnig blwyddyn o aelodaeth i Adoption UK am ddim, felly os yw hyn yn berthnasol i chi ac na chynigiwyd hyn i chi eisoes, siaradwch ag Adoption UK neu eich asiantaeth.

Mae CMM Cymru (Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Cymru) hefyd yn cynnig llinell gymorth i weithwyr proffesiynol neu aelodau o’r cyhoedd.  Gellir cysylltu â hwy ar Caerdydd 029 20761155 neu Rhyl 01745 336336.  

Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu

Bydd dod yn rhiant yn werthfawr, boddhaus a hwyl ond weithiau bydd yn flinedig ac yn anodd. Weithiau mae gan blant wedi’u mabwysiadu anghenion ychwanegol ac mae llawer o deuluoedd sy’n mabwysiadu yn manteisio ar help a chyngor mewn gwahanol gyfnodau yn eu bywydau teuluol.

Gall anawsterau godi o brofiadau cynnar sy’n dylanwadu ar ymddygiad eich plentyn yn y cartref neu yn yr ysgol ac efallai y byddwch am gael cyngor a chymorth i reoli hyn.

Neu efallai y mae agweddau ar fod yn deulu sy'n mabwysiadu nad yw teuluoedd eraill yn eu profi. Er enghraifft, yn aml mae angen help ar blant wedi’u mabwysiadu i ddeall eu gorffennol, neu efallai y byddant am ddysgu mwy am eu teulu biolegol neu drefniadau cyswllt.

Gall cael y cymorth mabwysiadu sydd ei angen arnoch chi a'ch teulu gynnwys unrhyw beth o ymuno â grŵp cymorth mabwysiadu lleol i gael gweithiwr cymdeithasol i’ch cynorthwyo am gyfnod neu gael cymorth therapiwtig arbenigol i'ch plentyn.

Gellir cynnig rhai gwasanaethau heb fod yn rhaid gwneud asesiad, er enghraifft, grwpiau cymorth neu gyngor a gwybodaeth. Darllenwch yr adrannau canlynol: Cyngor ar y Cymorth a Gynigir, I Blant sydd wedi’u Mabwysiadu, I Rieni Mabwysiadol.

Gellir cynnig gwasanaethau eraill ar ôl asesu anghenion.  Wrth asesu eich anghenion am gymorth mabwysiadu, gallai gweithiwr cymdeithasol gysylltu â gwasanaethau eraill a allai helpu fel iechyd, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed ac addysg.

Gallai asesiad ystyried eich angen am y gwasanaethu canlynol:-

  • Cwnsela, gwybodaeth a chyngor
  • Help gydag anawsterau ymddygiadol, ymlyniad ac anawsterau eraill mewn plant wedi'u mabwysiadu
  • Cymorth ariannol
  • Help gyda chyswllt rhwng plentyn wedi’i fabwysiadu a’i deulu biolegol
  • Cyfarfodydd a digwyddiadau i alluogi grwpiau o bobl sy’n mabwysiadu, plant wedi’u mabwysiadu a rhieni biolegol i ddod ynghyd
  • Hyfforddiant i helpu pobl sy’n mabwysiadu i fodloni anghenion y plentyn y maen nhw wedi ei fabwysiadu
  • Seibiannau byr i blentyn wedi’i fabwysiadu  gyda gofalwr arall
  • Help pan fo achos o fabwysiadu’n methu neu mewn peryg o fethu.

.

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again