Mae Louise ac Adam yn rhieni mabwysiadol i ddau fachgen bach gwych, Jack, 3 oed a George, 8 mis oed. Mae eu taith yn unigryw, gan eu bod yn un o'r teuluoedd cyntaf yng Nghymru i gefnogi plentyn drwy Sefydlogrwydd Cynnar Cymru. Ar ôl mabwysiadu Jack trwy'r llwybr mabwysiadu traddodiadol, roedd Louise ac Adam bob amser o'r farn bod gan eu teulu fwy o le i dyfu ac felly pan gysylltodd eu cydweithfa fabwysiadu â nhw yn 2022 i ddweud bod mam fiolegol Jack yn disgwyl plentyn arall, gofynnwyd iddynt ystyried SCC.  Mae Louise ac Adam wedi bod yn ddigon caredig i rannu eu taith, gan roi cipolwg gwerthfawr ar eu profiadau o SCC fel mabwysiadwyr ail dro.

 

Ar ddechrau eu taith SCC, roedd gan Adam a Louise lawer i'w ystyried yn enwedig yr effaith y gallai'r cynllun hwn fod wedi'i chael ar eu mab hynaf Jack. Roedd Adam a Louise yn glir mai dyma oedd eu prif bryder wrth fynd i mewn i'r broses a gwneud yr hyn oedd yn iawn i'r ddau fachgen oedd eu prif ffocws bob amser. "Drwy'r holl ansicrwydd ac emosiynau roeddent wrth wraidd ein meddyliau a'n penderfyniadau bob amser. Roedd yn werth chweil gweld y manteision y mae wedi'u rhoi iddyn nhw a'n teulu.'

 

Roedd sefydlogrwydd cynnar yn rhywbeth yr oedd y cwpl bob amser wedi meddwl amdano, "roedd gennym ddiddordeb mewn sefydlogrwydd cynnar. Ar ôl gwneud rhywfaint o ymchwil, gwnaethom ofyn am y posibilrwydd o fynd ar drywydd hyn y tro cyntaf i ni fabwysiadu. Ar y pryd, nid oedd unrhyw hyfforddiant nac arweiniad ar gael. Dywedwyd wrthym nad oedd yn rhywbeth a oedd yn bosibl a'i fod ar gael yn Lloegr ond nid yng Nghymru. I ni roedd hyn yn siom gan ein bod yn gweld y gwerth wrth ofalu am blentyn cyn gynted â phosib.'

 

Ers i Adam a Louise ddechrau ar eu taith fabwysiadu gyntaf, mae'r arfer yng Nghymru wedi symud ymlaen. Ym mis Mehefin 2022, lansiodd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol fframwaith SCC a gall pobl sydd am dyfu eu teulu trwy fabwysiadu gael gafael ar wybodaeth trwy eu gwasanaeth mabwysiadu a all eu cyfeirio at gwrs hyfforddi deuddydd sy'n canolbwyntio'n benodol ar SCC. 

 

Wrth i SCC ddatblygu ledled Cymru gyfan mae'n teimlo fel cyfle unigryw i gynnig cymorth i blentyn y mae ganddo frawd neu chwaer hŷn sydd eisoes wedi'i fabwysiadu/mabwysiadu. Mae gan gynllunio cynnar mewn achosion o'r fath fuddion niferus i'r plant dan sylw ac roedd yn wych clywed yn uniongyrchol sut mae SCC wedi cael dylanwad cadarnhaol ar Adam a Louise a'u bechgyn.

 

"Mae cael y cyfle i fod yn ofalwyr SCC wedi dod â llawer o lawenydd i'n teulu. Gan ein bod eisoes wedi mabwysiadu ei frawd roedd yn deimlad anhygoel gallu croesawu'r un bach hwn i'n cartref. Mae wedi bod yn amser gwych yn gwylio'r ddau frawd yn meithrin bond ac yn rhannu amser gyda'i gilydd mor gynnar â phosibl. Mae cael ei leoli gyda ni o 4 mis oed, ochr yn ochr â'i frawd, yn hytrach nag aros tan yn 1 oed neu'n hŷn lle byddai llawer o bethau cyntaf eisoes wedi digwydd wedi gwneud gwahaniaeth anhygoel i fywyd y bachgen bach hwn. Rydym wedi bod yn rhan o'i weld yn cael ei ddannedd cyntaf, yn eistedd yn annibynnol, yn bwyta ei fwydydd cyntaf ac yn mynd yn wallgof am fefus a chiwcymbrau - profiadau na allwch roi pris ar fod yn rhan ohonynt. Yn ystod y cyfnod hwn mae'r bondiau a'r ymlyniadau sydd wedi ffurfio rhyngom yn drech nag unrhyw adegau emosiynol o ansicrwydd. Mae bellach yn 8 mis oed ac yn ein hadnabod ni a'i frawd ac wedi datblygu personoliaeth wych. Rydym yn gallu ymateb i'w anghenion ac yn teimlo ein bod yn ei adnabod mor dda, ond drwy'r llwybr mabwysiadu arferol ni fyddem hyd yn oed wedi cwrdd ag ef eto! Felly beth mae SCC wedi rhoi i ni fel teulu? Popeth yr ydym wedi bod eisiau erioed! Dau frawd wedi’u huno a chyfle i ddod yn uned deuluol mor gynnar â phosib.'

Wrth fyfyrio, roedd y cwpl yn teimlo bod llawer o'r agweddau cadarnhaol yn amlwg wrth fynd i mewn i'r broses ond wrth edrych yn ôl roedd llawer mwy nad oeddent wedi’i ystyried wrth baratoi i ddod yn ofalwyr SCC.

"Mynd ag ef i'w apwyntiadau meddygol cyntaf. Roeddem yn gallu trafod yn uniongyrchol unrhyw bryderon a oedd gennym a thrafod unrhyw ymholiadau a oedd gennym am hanes iechyd ei deulu biolegol gydag ymgynghorydd meddygol yr asiantaeth. Rydym wedi gweld cymaint o’r pethau cyntaf ac wedi gwneud ein penderfyniadau ein hunain ar y rheiny, gan eirioli dros ei anghenion wrth iddynt ddod i'r amlwg. Un o'r rhannau mwyaf o hynny oedd y pryderon am ei 'ben gwastad' a ddatblygodd yn gyflym gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a'r awdurdod lleol, ac roeddem yn gallu eirioli iddo dderbyn triniaeth arbenigol. Enghreifftiau eraill yw'r profiadau bach o ddydd i ddydd sydd wedi gwneud bywyd yn haws, fel rhai problemau bwydo cynnar yr oeddem yn gallu eu gweld a'i gefnogi gyda nhw drwy newid ei laeth. Roeddem hefyd yn gallu ei gefnogi trwy ei gyfnod diddyfnu a dysgu ei hoff bethau a'i gas bethau wrth iddynt ddod i'r amlwg. Roedd yn werthfawr bod yn rhan o bob un o'r cerrig milltir gwerthfawr hyn yn hytrach na chael y wybodaeth hon yn nes ymlaen. '

Wrth ystyried SCC, mae cadw'r plentyn wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau yn rhoi cymhelliant cryf ond i ofalwyr SCC, mae'n bwysig cydnabod y lefel uwch o ansicrwydd y mae angen iddynt baratoi ar ei gyfer. Mae pryderon am ansicrwydd SCC yn aml yn waeth ar gyfer mabwysiadwyr ail dro wrth iddynt ystyried anghenion eu plentyn hŷn. "Os mai dyma oedd y tro cyntaf, efallai na fyddem wedi poeni cymaint am y pethau hyn, ond roedd ein meddyliau cychwynnol yn ymwneud ag amddiffyn a chefnogi Jack hyd eithaf ein gallu." Ym mhrofiad Louise ac Adam roedd rhai o'u pryderon cychwynnol yn cynnwys rhannu gwybodaeth yn ddiogel gyda’r teulu biolegol, yn enwedig mewn perthynas â'r lleoliad daearyddol iddynt. "Roeddem yn poeni y gallent gael gwybodaeth amdanom ni at ddefnydd y dyfodol i ddod o hyd i'r bechgyn cyn iddynt fod yn barod, ac yn y diwedd ni wnaethon nhw hynny. Fodd bynnag, roedd yn bwysig ein bod wedi cael y sgwrs hon gyda gweithwyr cymdeithasol a thrafod ein pryderon.'

 

Roedd dod yn ofalwyr SCC yn golygu y byddai Adam a Louise yn hwyluso cyswllt uniongyrchol â George a'i fam tra bod penderfyniadau am ei gynllun sefydlogrwydd yn dal i gael eu hystyried yn y llys. Byddai hyn yn newid mawr o'u profiad o gyswllt â theulu biolegol pan wnaethant fabwysiadu Jack. Hyd at y pwynt hwn nid oedd y cwpl wedi cwrdd â’r fam fiolegol ac roeddent dim ond wedi cyfnewid llythyrau trwy'r cynllun blwch llythyrau drwy eu hasiantaeth fabwysiadu.  Roedd llawer o bethau iddynt feddwl amdanynt.

 

"Nid oedd gennym bryderon mewn gwirionedd ynghylch y trefniadau cyswllt eu hunain gan ein bod yn deall ei bod yn rhan o'r broses, ac roedd yn bwysig i'r un bach hwn barhau i weld ei fam fiolegol ac i'r gwrthwyneb nes bod penderfyniad terfynol wedi'i wneud ar ei ddyfodol.   Roedd yn amlwg yn mynd i fod yn anodd ei adael gyda’i fam, fodd bynnag, nid dyna oedd ein prif broblem cyn y sesiynau cyswllt, roedd yn ymwneud â gorbryder ynghylch amddiffyn ein mab cyntaf a'u dyfodol ill dau.    Roedd yn gyfnod anodd ac emosiynol iawn a daeth yn brif beth yr oedd yn rhaid i ni feddwl amdano a'i drafod cyn mynd ymlaen â'r lleoliad SCC.  Ar ôl trafodaethau hir gyda gweithwyr proffesiynol, cytunwyd ar gynllun clir ar gyfer cyswllt a wnaeth leddfu ein pryderon a diogelu Jack cymaint â phosibl, gan ein galluogi i hwyluso cyswllt fel gofalwyr SCC.

 

Mewn gwirionedd, roedd cyswllt yn anodd iawn, ond nid yn y ffordd yr oeddem wedi’i rhagweld. Roedd y ganolfan gyswllt yn anhygoel, gwnaeth roi pethau ar waith i helpu i hwyluso'r broses o drosglwyddo oddi wrthym ni i’w Fam ac i'r gwrthwyneb. Roedd yn ddealladwy iawn, gwnaeth gymryd yr holl ragofalon a oedd eu hangen i wneud i George deimlo'n ddiogel a gwnaeth roi cymorth anhygoel i’w Fam yn ystod cyfnod anodd iawn. Cytunwyd y gallai aelod o'r teulu fy ngyrru (Louise) i’r sesiwn gyswllt fel cymorth ac ni allaf roi mewn geiriau faint y gwnaeth hyn helpu. Wrth fyfyrio, y rhan anoddaf o gyswllt oedd y rhan roeddwn i'n meddwl y gallwn ymdopi â hi! Wrth i ni feithrin bond ac ymlyniad cryfach â George roedd yn gynyddol anoddach ei adael, a gweld ei wyneb a'i bersonoliaeth fach hapus yn newid ar ôl rhai sesiynau; gwnaeth dorri fy nghalon. Roedd hefyd yn anodd iawn aros fel 'gofalwr maeth yn unig' a pheidio â gadael i fy nghalon redeg i ffwrdd gyda fy mhen fel petai. Gwnaeth ei Fam drosglwyddo negeseuon drwy'r staff cyswllt a'r llyfr cyswllt a oedd yn emosiynol iawn, ac yn aml nid oeddwn yn barod ar eu cyfer. Roeddwn hefyd yn teimlo lefel enfawr o ofal tuag at ei Fam, yn aml yn crio pan gefais negeseuon a oedd yn dangos cymaint roedd hi'n brifo, yn ogystal â theimlad o euogrwydd nad oeddwn i'n ofalwr maeth yn unig ond yn gobeithio mabwysiadu'r bachgen bach roedd hi'n dal i obeithio ei gadw! Dyma'r peth emosiynol anoddaf i mi ei wneud erioed yn fy mywyd! Ond gwnaeth cymorth ein teulu a'n ffrindiau ein cadw ni i fynd ac mae'r llawenydd o gael y brodyr at ei gilydd yn gwneud y cyfan yn werth chweil.'

 

Er bod cyswllt uniongyrchol wedi arwain at lawer o rwystrau emosiynol i'r cwpl, daeth y profiad o gyswllt â llawer o agweddau cadarnhaol i'w profiadau a fydd yn cryfhau eu gallu i gefnogi eu plant a'u hunaniaeth fel pobl ifanc mabwysiedig yn y dyfodol.

 

"Yn ystod cyswllt byddai ei Fam yn prynu dillad, teganau, gemwaith, blancedi â’i enw arnynt ac ati iddo gyda neges yn dweud eu bod yn bwysig ac yn gofyn a allwn ni eu cadw. Mae rhai o'r rhain y mae'n eu cadw ac yn chwarae gyda nhw ac maent yn ei ystafell wely ac mae eraill yn ddiogel yn ei focs atgofion. Mae'r pethau hyn mor bwysig iddo eu cael a gwybod amdanynt pan fydd yn hŷn.

 

Yn ystod y cyswllt roedd gennym lyfr cyfathrebu lle byddem yn ysgrifennu sut yr oedd yn ei wneud a'r hyn yr oedd wedi bod yn ei wneud ar y penwythnos er enghraifft gyda'i frawd. Byddai ei Fam wedyn yn ysgrifennu ychydig yn ôl am sut roedd wedi bod yn ystod y sesiwn ac unrhyw beth arall yr hoffai iddyn nhw wybod pan fyddan nhw’n hŷn. Rydym hefyd wedi cadw hyn yn ddiogel iddo ei ddarllen pan fydd yn barod. Mae cyswllt yn bwysig iawn ar gyfer y pontio hwnnw o'r teulu biolegol i'w teulu mabwysiadol newydd, felly teimlwn ei bod wedi bod yn gadarnhaol bod yn rhan o'r cyfnod pwysig hwn yn ei fywyd. Un diwrnod gallwn ddweud ein bod wedi mynd ag ef i dreulio amser gyda'i Fam a dangosodd ei bod hi'n ei garu a’i fod yn bwysig iddi yn ystod y sesiynau hynny trwy sut roedden nhw'n chwarae gyda'i gilydd, yr hyn y prynodd hi iddo a'r pethau a ddywedodd hi.'

 

O glywed hyn, mae'n amlwg, i lawer o blant lle mae mabwysiadu yn ganlyniad tebygol, fod SCC yn cynnig buddion unigryw i bob agwedd ar eu bywydau yn yr hirdymor a'r byrdymor. O gymharu eu dau brofiad o fabwysiadu, yn gyntaf trwy'r llwybr traddodiadol ac yn ail drwy sefydlogrwydd cynnar, mae Adam a Louise yn teimlo bod SCC wedi rhoi iddynt fewnwelediad unigryw a gwybodaeth y gallant ei rhannu gyda'r plant. 'Mae wedi rhoi gwybodaeth i ni am y Fam na allwch ei chael o ddarllen adroddiadau, rydym hefyd wedi gallu dal ein meddyliau a'n teimladau ein hunain trwy gydol y broses wrth i ni gadw dyddiadur. Mae popeth y gallwn ei ddweud wrthynt yn wybodaeth uniongyrchol gan ein bod ni yno i'w cefnogi.'

 

Yn eu myfyrdodau olaf a gan feddwl am bobl eraill yn darllen y stori hon, dywedodd Adam a Louise y canlynol:

 

"I unrhyw un sy'n ystyried SCC byddem yn dweud bod effaith hirdymor ac agweddau cadarnhaol cael plentyn wedi'i leoli mor gynnar â phosibl yn drech nag unrhyw agweddau negyddol neu straen emosiynol. I ni fel teulu mae hefyd wedi newid ein bywydau, nid oedden ni byth yn disgwyl cael babi ac mae wedi bod yn amser arbennig i ni gyd.

 

Fodd bynnag, nid yw ar gyfer y gwangalon gan ei fod wedi bod yn un o gyfnodau anoddaf ein bywydau. Mae angen i chi fod yn gryf, yn benderfynol, yn gariadus a bod â rhwydwaith cymorth da o'ch cwmpas. Ar ôl bod trwy'r broses fabwysiadu yn gyntaf a nawr SCC, rydym yn gallu gweld yr agweddau cadarnhaol a negyddol ar y ddwy ochr. Mae mabwysiadu cadarnhaol yn golygu bod cynllun y plentyn eisoes wedi'i benderfynu, bod gennych fwy o sicrwydd, mwy o wybodaeth a'ch bod yn croesawu'r plentyn hwnnw i'ch teulu yn barhaol o'r dechrau. Yr agwedd negyddol yw bod y plentyn hwnnw eisoes wedi profi rhyw lefel o drawma ac wedi colli allan ar sefydlogrwydd cynnar, cariad a gofal diogel, rhagweladwy, profiadau sy'n gwneud gwahaniaeth enfawr wrth iddo ddatblygu.

 

Heriau SCC yw ei fod yn emosiynol iawn, mae gennych wybodaeth gyfyngedig ac mae'r broses gyfan yn ansicr gan na allwch fod yn siŵr beth fydd y cynllun terfynol ar gyfer y plentyn hwnnw. Mae hyn yn dod yn anodd delio â hi ar adegau wrth i chi feithrin eich bond gyda'r plentyn. Yr agwedd gadarnhaol yw bod y plentyn yn cael cariad a sefydlogrwydd yn gynharach ac mae hyn yn lleihau faint o newid a thrawma y mae’n eu profi. Ar y cyfan, mae SCC yn well canlyniad i'r plentyn, mae'n straenus ac yn emosiynol i'r gofalwr SCC ond mae’n filiwn gwaith yn well i'r plentyn - felly pwy na fyddai'n gwneud popeth o fewn eu gallu i amddiffyn a helpu plentyn?! Byddem yn gwneud y cyfan eto heb os i blentyn annwyl arall fod yn ddiogel a chael ei garu cyn gynted â phosibl. Rydym mor ddiolchgar ein bod wedi gallu cael ein hun bach drwy SCC a byddwn yn diolch am byth i bawb sydd wedi cefnogi ein plant gwych.'

Cymryd y cam nesaf

Gweld cwestiynau cyffredin ynghylch mabwysiadu Cwestiynau Cyffredin
Siaradwch ag ymgynghorydd mabwysiadu Dewch o hyd i'ch asiantaeth agosaf

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again